гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 sou59@mail.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Прием

Свободни места след трето класиране за 8 клас за учебната 2019-2020 година – професионалната паралелка “Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение” – 8

Свободни места за 1 клас за учебната 2019/2020 година – 12

Свободни места за 1 клас след III-то класиране – 14

Списък на класираните ученици за 1ви клас за учебната 2019/2020 година (ТРЕТО КЛАСИРАНЕ), кликнете ТУК за сваляне.

Свободни места за 1 клас – III-то класиране – 15

Списък на класираните ученици за 1ви клас за учебната 2019/2020 година (ВТОРО КЛАСИРАНЕ), кликнете ТУК за сваляне.

Свободни места за 1 клас – II-ро класиране – 17

Списък на класираните ученици за 1ви клас за учебната 2019/2020 година, кликнете ТУК за сваляне.

Свободни места за 1-ви клас – 48

Кликнете ТУК за сваляне на Заявление за прием 2019-2020.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., изм . и доп. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г. За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от дминистративнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в чилищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г. СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., изм . и доп. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г. РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г. За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

 1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
 2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
  Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и
  СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
  СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична
  община
  Раздел I.
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 3. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
 4. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
 5. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град.
 6. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.
  Раздел II.
  ДЕЙНОСТИ
 7. Кандидатстване
  5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.
  5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец – Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8.
  5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
  5.4. (нова – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната комисия има право да изисква копия на документи по т. 8 от Раздел III. КРИТЕРИИ.
 8. Класиране
  6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.
  6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система.
  6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.
  6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС – вх. №, група и брой точки.
  6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.
  6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група.
  6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл.
 9. Записване
  7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.
  7.2. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.
  7.3. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.
  7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
  7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
  7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.
  7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.
  Раздел III. КРИТЕРИИ
 10. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:
  (Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) № А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи
  8.1. Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.
  Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище. Оригинал на удостоверение за промени на
  постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна
  администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Оригинал на удостоверение за промени на
  настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба
  за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Копие на удостоверение за раждане на детето.
  Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
  8.2. Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в
  прилежащия район на училището повече от 1 година, но
  постоянният/настоящият им адрес е променен в периода
  през последните от 1 до 3 години преди подаване на
  заявлението.
  8.3.Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия
  район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
  8.4. Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън
  прилежащия район на училището към деня на подаване на
  заявлението. Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за
  раждане на детето.
  За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
  Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата,
  определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни
  критерии:
  (Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)
  № Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
  8.6. Дете с един или двама починали родители – 6 т. Копия от Акт за смърт на родителите.
  8.7. Други деца от семейството над 12 годишна възраст,
  обучаващи се в училището – 4 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
  8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното
  училище – 4 т. Удостоверява се от училището.
  8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата.
  Оригинал на удостоверения за
  постоянен/настоящ адрес на всички деца от
  семейството/домакинството, издадени от
  съответната районна администрация.
  8.10. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или
  семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за
  закрила на детето, както и дете с един неизвестен
  родител и осиновено дете – 3 т.
  Копие от съдебно решение или заповед за
  настаняване.
  Копие от удостоверение за раждане на детето.
  Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане
  в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1.
  до т. 8.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен детето
  8.11. Деца-близнаци – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата.
  8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район,
  граничен на прилежащия район на училището – 5 т.
  /Прилага се след изчерпване на възможностите за прием
  на ученици от първа, втора и трета група от водещия
  критерий/
  Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
  Оригинал на удостоверение за настоящ адрес
  на детето, издадено от съответната районна
  администрация към деня на подаване на
  заявлението.
  8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца,
  отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на
  свободните места, се прилага процедура на случайно
  избрани входящи номера на тези деца.
  Процедурата се извършва в присъствието на
  представители на родителите и Обществения
  съвет на училището, определени със Заповед
  на директора.
 11. (нова – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Съгласно чл. 43а (нов – ДВ, бр. 48 от 2018
  г., в сила от 08.06.2018 г.) от Наредба № 10 на МОН за организация на дейностите в училищното
  образование: Когато записването на ученици в първи клас води до обособяване на една или повече
  паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас
  в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места при заявено желание
  от родителя/настойника. Заявления се подават в съответната районна администрация.
  Раздел IV.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
  Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията
  на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински
  съвет.
  § 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
  дейностите в училищното образование, обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп.,
  бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.;
  изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката.
  § 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
  Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното
  приемане.
  § 4. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за
  социално подпомагане “Семейството” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и
  навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално
  образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени,
  доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).”
  § 5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален
  кодекс “Домакинство” включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както
  и техните деца и роднини, ако живеят при тях.
  § 6. (Нов – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) “Майчин език” е езикът, на който говорят
  в семейството си:
  а) децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна
  степен населяват територията на Република България;
  б) децата на гражданите на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо
  пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова заетост на територията на Република
  България.
  Приложение № 1
  (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129
  по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)
  Приложение № 1
  ДО ДИРЕКТОРА
  НА ……………………………. вх. №
  З А Я В Л Е Н И Е
  От
  /три имена на родителя/настойника/
  Постоянен/настоящ адрес ……………………………………………………………….. Телефон за връзка
  ……………………………. e-mail ……………………………………
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
  Заявявам, че желая синът/дъщеря ми ……………………………………………… .
  да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната
  20…/20 … година.
  Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:
  № А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ Посочва най-благоприятният за ученика
  постоянен или настоящ Изписва се район, ж.к., квартал,
  улица, №, бл., ет., ап.
  8.1 ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия
  район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е
  променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.
  Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в
  същото училище.
  8.2 ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия
  район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият
  им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години
  преди подаване на заявлението;
  8.3 ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия
  район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил
  променен през последната една година преди подаване на
  заявлението;
  8.4 ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън
  прилежащия район на училището към деня на подаване на
  заявлението;
  Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ Да/Не
  8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т.
  8.6. Дете с един или двама починали родители – 6 т.
  8.7. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в
  училището – 4 т.
  8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.
  8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.
  8.10.
  Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на
  роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и
  дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.
  8.11. Деца-близнаци – 5 т.
  8.12.
  Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на
  прилежащия район на училището – 5 т.
  /Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на
  ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/
  8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е поголям от броя свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.
  Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:
  4.
  5.
  6.
  Заявявам, че /желая/ не желая/ синът ми/ дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на
  учебния ден.
  Уведомен съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с
  допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам допълнително заявление до
  директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
  Уведомен съм, че при установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни, ученикът не се
  записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
  Информиран съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
  Родител: Служител:
  /име, фамилия и подпис/ /име, фамилия и подпис/
  Приложение № 1.1
  (Ново – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., отм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от
  14.03.2019 г.)
  Приложение № 3
  (Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 225 по Протокол № 51 от
  5.04.2018 г., Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., отм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от
  14.03.2019 г.)

Прилежащ район на 59 Обединено училище “В. Левски” – София за прием на ученици в първи клас – кликнете ТУК за сваляне!

ПРИЕМ
2019/2020
ДОБРЕ ДОШЛИ

Документи за прием I-ви клас:
• Заявление по образец ( предоставя се от училището)
• Удостоверение за завършена подготвителна група
• Декларация, ако детето не е посещавало подготвителна група
• Декларация с допълнителни данни

Училището предлага:
• Едносменно обучение
• Целодневно обучение от I до IV клас
• Отлична база за спорт
• Стол с разнообразна храна
• Кабинет по информационни технологии, оборудван с терминални станции
• Медицинско обслужване
• Ресурсно подпомагане
• Психолог
• Образователен медиатор

Родителски срещи:
• Информационна: 06.06.2019
• Организационна: 12.09.2019

За всички ученици от I-ви до VII клас има нови, самостоятелни шкафчета, където те могат да оставят своите учебници и материали

Училището разполага със съвременно оборудвани кабинети  с интерактивни дъски, компютри и проектори.


За професионалната паралелка “Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечение” има специално оборудван кабинет за теоретична и практична подготовка.

.

За печат, може да изтеглите файла от тук.