гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 sou59@mail.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Прием

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Професия “Готвач” 
8 клас – 6 места

Приемане на заявления за 8 клас – профисия “Готвач”
от 03.08.2020 год. до 10.09.2020 год.
Обявяване на резултатите – 13.09.2020 год.

Профисия – „Работник в заведения за хранене и развлечения“
Специалност – „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“

9 клас –   4 места
10 клас – 10 места

Класирани ученици:

Свободни места за 1-ви клас след з-то класиране – 47

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Сваляне [48.00 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Сваляне [52.24 KB]

Свободни места за второ класиране  I-ви клас – 52

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждане на Националното външно оценяване за VII клас на 15.06.2020 г., подаването на заявления за участие във второ класиране ще се извършва от 09.06.2020 г. до 12.06.2020 г. включително. Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

— От ръководството.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Сваляне [107.14 KB]

ВАЖНО

Oт 14 май 2020 година заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училището.

Работното време на училищната комисия за приемане на заявленията е от 8,30 часа до 16,00 часа.

– От ръководството

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПРИЕМАТ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА sou59@mail.bg

Със заповед № РД 01-193/30.04.2020 год. на Министъра на образованието и науката са утвърдени 2 паралелки х 26 ученици:

Специалност – Производство на кулинарни изделия и напитки
Професия – Готвач

Граничащи райони – първи клас

УТОЧНЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Кликнете ТУК за сваляне на Заявление за прием 2020-2021.

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., изм . и доп. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г. За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от дминистративнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в чилищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г. СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Приета с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 1.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 5.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., изм . и доп. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г. РЕШЕНИЕ № 83 по Протокол № 48 на Столичния общински съвет от 22.02.2018 г. За приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 43 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм., бр. 77 от 26.09.2017 г.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

 1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.
 2. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящето решение.
  Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.02.2018 г., Протокол № 48, точка 3 от дневния ред, по доклади №№ СОА18-ВК66-486/19.01.2018 г. и
  СОА18-ВК66-927/07.02.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
  СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична
  община
  Раздел I.
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 3. С тази система се определя редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците.
 4. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община включва дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците в общинските училища, които се осъществяват по предварително изготвен график.
 5. Графикът на дейностите за прием на ученици в първи клас се изготвя до края на първото тримесечие на всяка календарна година и се публикува на интернет страницата на Столична община и РУО София-град.
 6. Водещият критерий, групите и допълнителните критерии, регламентирани в настоящата система се прилагат за всички общински училища на територията на Столична община, с изключение на училищата, в които има паралелки с разширено изучаване на хореография, изобразително изкуство, музика и др. Тези паралелки не могат да бъдат повече от 70 % от общия брой на паралелките в първи клас за съответното училище.
  Раздел II.
  ДЕЙНОСТИ
 7. Кандидатстване
  5.1. Директорите на общинските училища със заповед определят Училищна комисия /Комисията/, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.
  5.2. Родителите/настойникът на всички ученици, кандидатстващи за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община подават заявления /по образец – Приложение № 2/ в желаните от тях училища в срок, съгласно графика на дейностите по т. 2. В заявлението се посочва наличието на всички обстоятелства от Раздел III., т. 8.
  5.3. Когато в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с допълнителните критерии за класиране на учениците, родителите/настойникът подават допълнително заявление до директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
  5.4. (нова – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната комисия има право да изисква копия на документи по т. 8 от Раздел III. КРИТЕРИИ.
 8. Класиране
  6.1. Класирането във всяко училище се извършва съгласно сроковете, определени в графика на дейностите.
  6.2. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника заявления и децата се разпределят по групите, посочени в Раздел III, т. 8 от настоящата Система.
  6.3. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне един от тях е приет.
  6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и в сайта на училището Комисията предоставя информация за класираните ученици при спазване на Закона за защита на личните данни и регламент 679 от 2016 година на ЕС – вх. №, група и брой точки.
  6.5. Задължение на родителите/настойника е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.
  6.6. Класирането на всички подали заявления се извършва последователно по реда на групите, посочени в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл., като първо се приемат децата от първа група.
  6.7. Когато броят на децата в определена група в раздел III., от т. 8.1 до т. 8.4 вкл. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в раздел III., от т. 8.5 до т. 8.13 вкл.
 9. Записване
  7.1. Родителите/настойникът или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица записват всеки класиран ученик в училището в рамките на установените срокове за записване.
  7.2. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) При записване родителят/настойникът или упълномощено от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.
  7.3. (изм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Училищната Комисия извършва проверка на документите, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства по Раздел III, т. 8 от настоящата Система. Ученикът се записва след удостоверяване на декларираните в заявлението обстоятелства.
  7.4. При установяване от Комисията на невярно декларирани от родителя/настойника данни, ученикът не се записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
  7.5. При неспазване на сроковете за записване, ученикът отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
  7.6. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.
  7.7. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.
  Раздел III. КРИТЕРИИ
 10. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата за прием в първи клас, които отговарят на водещия критерий, се разпределят в следните групи:
  (Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) № А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ – за първа, втора, трета и четвърта групи
  8.1. Първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.
  Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище. Оригинал на удостоверение за промени на
  постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна
  администрация /приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Оригинал на удостоверение за промени на
  настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация /приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба
  за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението; Копие на удостоверение за раждане на детето.
  Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
  8.2. Втора група деца с постоянен/настоящ адрес в
  прилежащия район на училището повече от 1 година, но
  постоянният/настоящият им адрес е променен в периода
  през последните от 1 до 3 години преди подаване на
  заявлението.
  8.3.Трета група деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия
  район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.
  8.4. Четвърта група – деца с постоянен/ настоящ адрес извън
  прилежащия район на училището към деня на подаване на
  заявлението. Лична карта /за постоянен адрес на родителя/. Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението. Копие на удостоверение за
  раждане на детето.
  За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
  Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата,
  определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни
  критерии:
  (Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)
  № Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
  8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т. Копие от решение на ТЕЛК на детето.
  8.6. Дете с един или двама починали родители – 6 т. Копия от Акт за смърт на родителите.
  8.7. Други деца от семейството над 12 годишна възраст,
  обучаващи се в училището – 4 т. Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.
  8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното
  училище – 4 т. Удостоверява се от училището.
  8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата.
  Оригинал на удостоверения за
  постоянен/настоящ адрес на всички деца от
  семейството/домакинството, издадени от
  съответната районна администрация.
  8.10. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или
  семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за
  закрила на детето, както и дете с един неизвестен
  родител и осиновено дете – 3 т.
  Копие от съдебно решение или заповед за
  настаняване.
  Копие от удостоверение за раждане на детето.
  Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане
  в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1.
  до т. 8.4 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен детето
  8.11. Деца-близнаци – 5 т. Копия от удостоверения за раждане на децата.
  8.12. Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район,
  граничен на прилежащия район на училището – 5 т.
  /Прилага се след изчерпване на възможностите за прием
  на ученици от първа, втора и трета група от водещия
  критерий/
  Лична карта/за постоянен адрес/на родителя
  Оригинал на удостоверение за настоящ адрес
  на детето, издадено от съответната районна
  администрация към деня на подаване на
  заявлението.
  8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца,
  отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на
  свободните места, се прилага процедура на случайно
  избрани входящи номера на тези деца.
  Процедурата се извършва в присъствието на
  представители на родителите и Обществения
  съвет на училището, определени със Заповед
  на директора.
 11. (нова – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) Съгласно чл. 43а (нов – ДВ, бр. 48 от 2018
  г., в сила от 08.06.2018 г.) от Наредба № 10 на МОН за организация на дейностите в училищното
  образование: Когато записването на ученици в първи клас води до обособяване на една или повече
  паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас
  в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места при заявено желание
  от родителя/настойника. Заявления се подават в съответната районна администрация.
  Раздел IV.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Настоящата Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
  Столична община отменя Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията
  на Столична община, приета с Решение № 83 по Протокол № 29 от 23.02.2017 г. на Столичен общински
  съвет.
  § 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на
  дейностите в училищното образование, обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп.,
  бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.;
  изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. издадена от министъра на образованието и науката.
  § 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на
  Столична община влиза в сила в деня на обявяване решението на Столичен общински съвет за нейното
  приемане.
  § 4. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за
  социално подпомагане “Семейството” включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и
  навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално
  образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени,
  доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).”
  § 5. По смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален
  кодекс “Домакинство” включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както
  и техните деца и роднини, ако живеят при тях.
  § 6. (Нов – Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) “Майчин език” е езикът, на който говорят
  в семейството си:
  а) децата и учениците от етническите малцинствени групи, които традиционно или в значителна
  степен населяват територията на Република България;
  б) децата на гражданите на държави – членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо
  пространство и на Конфедерация Швейцария, упражняващи трудова заетост на територията на Република
  България.
  Приложение № 1
  (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129
  по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.)
  Приложение № 1
  ДО ДИРЕКТОРА
  НА ……………………………. вх. №
  З А Я В Л Е Н И Е
  От
  /три имена на родителя/настойника/
  Постоянен/настоящ адрес ……………………………………………………………….. Телефон за връзка
  ……………………………. e-mail ……………………………………
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
  Заявявам, че желая синът/дъщеря ми ……………………………………………… .
  да бъде приет/а в повереното Ви училище в I клас за учебната
  20…/20 … година.
  Декларирам, че синът/дъщеря ми отговаря на следните критерии:
  № А. ВОДЕЩ КРИТЕРИЙ Посочва най-благоприятният за ученика
  постоянен или настоящ Изписва се район, ж.к., квартал,
  улица, №, бл., ет., ап.
  8.1 ПЪРВА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия
  район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е
  променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.
  Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст са ученици в
  същото училище.
  8.2 ВТОРА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия
  район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият
  им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години
  преди подаване на заявлението;
  8.3 ТРЕТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия
  район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил
  променен през последната една година преди подаване на
  заявлението;
  8.4 ЧЕТВЪРТА ГРУПА – деца с постоянен/настоящ адрес извън
  прилежащия район на училището към деня на подаване на
  заявлението;
  Б. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ Да/Не
  8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % – 6 т.
  8.6. Дете с един или двама починали родители – 6 т.
  8.7. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в
  училището – 4 т.
  8.8. Деца, завършили подготвителна група в избраното училище – 4 т.
  8.9. Дете от семейство с повече от две деца – 5 т.
  8.10.
  Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на
  роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и
  дете с един неизвестен родител и осиновено дете – 3 т.
  8.11. Деца-близнаци – 5 т.
  8.12.
  Дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничещ на
  прилежащия район на училището – 5 т.
  /Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на
  ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий/
  8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е поголям от броя свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.
  Заявявам, че желая синът/дъщеря ми да изучава следните предмети в избираемите учебни часове:
  4.
  5.
  6.
  Заявявам, че /желая/ не желая/ синът ми/ дъщеря ми да посещава група за целодневна организация на
  учебния ден.
  Уведомен съм, че ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързана с
  допълнителните критерии за класиране на учениците, е необходимо да подам допълнително заявление до
  директора на училището в сроковете, посочени в графика на дейностите.
  Уведомен съм, че при установяване от Комисията на невярно декларирани от мен данни, ученикът не се
  записва в училището. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
  Информиран съм, че при невярно декларирани данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
  Родител: Служител:
  /име, фамилия и подпис/ /име, фамилия и подпис/
  Приложение № 1.1
  (Ново – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., отм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от
  14.03.2019 г.)
  Приложение № 3
  (Изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 225 по Протокол № 51 от
  5.04.2018 г., Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г., отм. – Решение № 129 по Протокол № 72 от
  14.03.2019 г.)

Прилежащ район на 59 Обединено училище “В. Левски” – София за прием на ученици в първи клас – кликнете ТУК за сваляне!