гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 sou59@mail.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Заповед за признаване или отказ на завършен период

Наименование на административната услуга Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт…. Read More

Удостоверения за валидиране на компетентности

Наименование на административната услуга Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт – Закон… Read More

Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Наименование на административната услуга Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. – Закон за предучилищното и училищното… Read More

Удостоверения за професионално обучение

Наименование на административната услуга Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. Чл. 38 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение… Read More

Дубликати на документи

Наименование на административната услуга Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. чл. 45 от Наредба № 8/2016… Read More