гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

https://www.facebook.com/upractiki/

През 2022г. 59. Обединено училище „Васил Левски“, гр. София, район „Сердика“, изпрати поредния випуск ученици, които завършват Първи гимназиален етап в 10 клас и получават сведетелство за професионална квалификация. Щастливи сме от факта, че 10 от възпитаниците на училището положиха по 240 часа труд в реална работна среда по проект „Ученически практики – 2“/ Дейност – 1/, със съдействието на фирма „Хепи груп 1“ ЕООД. Учениците работиха под ръководството на наставници и наблюдаващ учител във“ Флай бар и динар“ – жк. Дружба като готвачи, сервитьори и бармани от 19.02.2022г. до 25.07. 2022г. и се справиха блестящо с поставените задачи от производствената програма. Някои от най-изявените получиха предложения да продължат да работят на трудов договор в удобно за тях време. Целта на участието им в проекта беше напълно реализирана. Те приложиха на практика наученото през целия курс на обучение и получиха прекрасна възможност за успешна реализация в живота!

За пълна информация: https://mon.bg/bg/101025

На 19.08.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ между Министерството на образованието и науката – конкретен бенефициент, и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствие на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост е заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: България 2020. Проектът продължава политиката в професионалното образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.