гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Удостоверения за професионално обучение

 1. Наименование на административната услуга
  Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
  Чл. 38 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение
 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
  Професионалните гимназии; училищата по изкуствата; спортните училища; духовните училища – когато осигуряват професионална подготовка в професионално направление “Религия”; училищата в местата за лишаване от свобода; специалните училища – възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати; обединените училища; средните училища; профилираните гимназии; вечерните училища; специалните училища – за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания, в отделни паралелки в тях; професионалните колежи; центровете за професионално обучение;
 4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
  Издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност по реда на Наредба № 8
  от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
  :
  – Удостоверение за професионално обучение се издава за удостоверяване на завършено професионално обучение, и на всички обучаеми след успешно положен изпит за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация.
  – Свидетелство за професионална квалификация се издават на всички обучаеми след успешно положен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
  – Свидетелство за правоспособност се издават по условия и ред определени с наредби на министъра на образованието и науката, освен ако в закон не е предвидено друго.
  – Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се издават на бланка и се подпечатват в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8.
  – Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се регистрират в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
  – След регистрирането Удостоверението за професионално обучение, Свидетелството за професионална квалификация и Свидетелството за правоспособност се въвеждат като основни данни и сканирани изображения в Регистъра на документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация
 5. Начини на заявяване на услугата.
  За издаване на
  Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
  не е необходимо заявяване.
 6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
  Услугата не се предоставя по електронен път
 7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочен
 8. Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане.
  Не се дължат
 9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
  Регионално управление на образованието
  Националната агенция за професионално образование и обучение
  Министерството на образованието и науката
 10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
  Отказът за издаване на Удостоверение за професионално обучение, Свидетелство за професионална квалификация и Свидетелство за правоспособност се обжалват по реда на АПК пред Административния съд
 11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
  sou59@mail.bg
 12. Начини на получаване на резултата от услугата.
  Лично или чрез упълномощено лице