гр. София, обл. София - град, общ. Столична, район Сердика, кв. Малашевци, ул. "Кестен" 1 info-2220059@edu.mon.bg 02/ 936 67 16 ; 02/ 936 67 03

Училищни документи

Учебна 2023-2024 година:

Клас:Клас:
ПГ 5
ПГ 6
2
38
49
10

Годишен календарен план
Правилник за дейността на училището
Организация на учебния ден
Заповед-график за допълнителна работа – I -ви срок
План БДП
План квалификационна дейност
Правила-квалификационна дейност – продължаваща
Правила-квалификационна дейност – вътрешноинституционалната
Стратегия
План за действие Стратегия

Учебна 2022-2023 година:

Учебен план:

Клас:Клас:
1
2
3
8
9
10
ПГ 5ПГ 6

Годишен календарен план за учебната година
Организация на учебния ден
Заповед-график за допълнителна работа с ученици – I-ви срок
Заповед-график за допълнителна работа с ученици – II-ри срок
План-програма за действие за безопасност на движение по пътищата
План за квалификационна дейност
Правила за организиране, провеждане и отчитане на продължаваща квалификация
Правила за организиране, провеждани и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици от училище

Учебна 2021-2022 година:

Учебен план:

Клас:Клас:
1
2
7
8
10
ПГ 5-6

Стратегия за развитие 2020-2024 година
Мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен календарен план за дейностити през учебната 2021-2022 година
Организация на учебния ден
Заповед – форми на обучение
Заповед – график за допълнителна работа с ученици – 1ви срок
Заповед – график за допълнителна работа с ученици – 2ри срок

План за дейностите по БДП

Учебна 2020-2021 година:

Учебен план:

Клас:Клас:
1
2
7
8
10
ПГ 5-6

Правилник за дейността
План “Covid”
Годишен календарен план
Алгоритъм за действие при случай на Covid-19
Заповед-график за допъллнителна работа с ученици – 1ви срок
Заповед-график за допъллнителна работа с ученици – 2ри срок

Учебна 2019-2020 година:

Учебен план:

Клас:Клас:
16
27
8
9
10
ПГ 6
5

Правилник за дейността
План за квалификационна дейност
Правила за за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация
Правила за за организиране, провеждане и отчитане на продължаваща квалификация
Организация на учебния ден
Заповед-график за допъллнителна работа с ученици – 1ви срок
Заповед-график за допъллнителна работа с ученици – 2ри срок

Учебна 2018-2019 година:

Учебен план:

Клас:Клас:
1
2
7
8
4
5
ПГ 5-6


Годишен календарен план
План за квалификационна дейност
Правила за за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация
Организация на учебния ден
Заповед-график за допъллнителна работа с ученици – 1ви срок
Заповед-график за допъллнителна работа с ученици – 2ри срок

Етичен кодекс на училищната общност